Leri for Life (LfL)

Leri for Life wil zeggen levenslang leren. Het is een onderwijsmethode die uitgaat van de mogelijkheden van de lerende gemeenschap. LfL is ontwikkeld door dr. C.A. Ringeling. Voor deze onderwijslijn heeft zij gebruik gemaakt van Piramide ontwikkeld door Prof. Dr Jef van Kuyk, waarvoor zij gecertificeerd was. De LfL programma’s versterken kansarme individuen en groepen die weinig zicht hebben op verdere ontwikkeling en kansen in de (Surinaamse) samenleving. Het gaat om het verbeteren van de sociaal economische positie van het individu. Individuen leren om hun talenten en kwaliteiten te (her) ontdekken en te ontwikkelen. LfL maakt bij mensen krachten los, geeft hen energie om in beweging te komen en leert hen verantwoordelijkheid te nemen om hun kansen te vergroten. Op deze manier dragen zij bij aan een beter leven voor hen zelf en aan meer vooruitgang in de samenleving als geheel.


Uitgangspunten

LfL activiteiten worden gekenmerkt door drie uitgangspunten:

Eigenaarschap

Zonder eigenaarschap leidt elk ontwikkelingsprogramma slechts tot afhankelijkheid van externe trainers, initiatieven en financiering. LfL programma’s werken in maximaal vier jaar toe naar eigenaarschap van de deelnemende gemeenschappen op alle drie genoemde punten.

Aansluiten bij talent

Vertrekken vanuit al aanwezig talent is in ontwikkelingsprogramma’s een succesvolle methode gebleken. Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat (na) scholingsprogramma’s gebaseerd op dit principe, aanzienlijk effectiever zijn dan programma’s die denken vanuit tekorten.

Geworteld in de lokale gemeenschap

In de LfL programma’s wordt gebruik gemaakt van ondersteunende materialen die ontwikkeld zijn in de eigen cultuur en context.

Stichting Leri for Life

Dr. Cynthia Ringeling heeft haar gedachtegoed vastgelegd in Stichting Leri voor Life (Nederland) en gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer 772617.


Leri for Life

Leri for Life means Life long Learning. It is an educational method based on the possibilities of the learning community. LfL has been developed by dr. Cynthia A. Ringeling, inspired by her Professor Dr. Jef van Kuyk’s system called Piramide. She was certified to use this system.

The LfL programmes Cynthia wrote empower disadvantaged individuals and groups who have little scope for development and chances in the (Surinam) society. The objective is to improve the social-economical position of the individuals. They learn to discover their own talents and qualities and to develop them.

LfL generates power, gives human beings energy to move on and teaches them to take on responsibility to enlarge their chances. Thus they contribute to a better life for themselves and more progress in their whole society.

Leri for Life activities have three characteristics:

Ownership

Without ownership every developmental program only leads to dependance on the external trainers, their initiatives and funding. LfL programmes lead to the ownership of training, initiative and funding by the participating community.

Matching

It has proved succesful to make use of the available talent. Recent American research shows that this method of schooling is more effective than offering a programme to compensate deficiencies.

Grass roots approach

LfL programmes use material that is based on the own culture and context of the participants.

The Foundation Leri for Life

Dr. Cynthia Ringeling has deposited her theories in the Foundation Leri for Life (Nederland) registered at the Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) number 772617.